معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
سید بیوک موسویمعاونت سرمايه های انساني و پشتیبانیb.mosavi[@]bsi.ir
مصطفی رحیمی شهواریمعاونت شعب و بازاریابی  m.rahimi[@]bsi.ir
احمد فاضلیمعاونت مالی
عبدالرضا فتاحیمعاونت حقوقی و وصول مطالباتa.fatahi[@]bsi.ir
سید کاظم مرتضوی اسکوئیمعاونت طرح و برنامهk.mortazavi[@]bsi.ir
احمد بهشتی لنگرودیمعاونت اعتباراتah.Beheshti[@]bsi.ir
حسن ملکیمشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست و حفاظتH.maleki[@]bsi.ir
محمدحسین دانشوربازرس ویژه مدیرعامل m.daneshvar[@]bsi.ir
امیر لعلیمدیر امور بازاریابی و روابط عمومیa.laali[@]bsi.ir
علیرضا افکارمدیر امور شعب جنوب کشورa.afkar[@]bsi.ir
محمد حسین زارعیمدیر امور  شعب شمال کشورmh.zarei[@]bsi.ir
محمد درودگرمدیر امور پیگیری و وصول مطالباتm.doroodgar[@]bsi.ir
ولی آزادیمدیر امور بازرسی و تطبیقv.azadi[@]bsi.ir
ساعد امین جعفریمدیر امور خدمات و پشتیبانیs.aminjafari[@]bsi.ir
سید جعفر صدریمدیر امور فناوري اطلاعاتj.sadri[@]bsi.ir
حسین مردانیمدیر امور سرمایه های انسانیH.Mardani[@]bsi.ir